Reglement Werk- en Doelgroepen

Artikel 1 Definities

a. Werk- en doelgroepen zijn uit de leden van de NVHT Lacerta voortgekomen groepen, die voldoen aan de in dit reglement beschreven voorwaarden.

b. De werk- en doelgroepen hebben ten doel de bevordering en intensivering van de terrariumliefhebberij in de ruimste zin. Zij trachten dit doel te bereiken door het beleggen van bijeenkomsten, het houden van lezingen, tentoonstellingen, excursies, het bezigen van onderzoekingen, het uitwisselen van kennis en materialen en langs alle toegestane wegen, alles echter met inachtneming van de Statuten en het H.R. van de N.V.H.T. Lacerta (verder te noemen de Vereniging). De werkgroepen zullen meestal een plaatselijk of regionaal karakter hebben.

c. Van een werkgroep is sprake wanneer een daartoe strekkend verzoek van tenminste acht leden van de Vereniging, door het Algemeen Bestuur van de Vereniging is gehonoreerd.

d. Van een doelgroep is sprake wanneer een daartoe strekkend verzoek van tenminste zes leden van de Vereniging, door het Algemeen Bestuur van de Vereniging is gehonoreerd.

e. Het bestuur van de Vereniging is gemachtigd om dispensatie te verlenen met betrekking tot het minimum aantal personen, zoals vermeld in lid c. en d. van dit artikel.

f. Andere groepen of verenigingen met verwantschap aan Lacerta, die niet aan de definitie van werk- of doelgroep kunnen of willen voldoen, is toegestaan in redelijkheid gebruik te maken van de publicatiemiddelen van Lacerta voor communicatie met hun leden en andere belangstellenden, voor zover dit niet strijdig is met de belangen en doelstellingen van de NVHT Lacerta. Bij vergaderingen van het AB zijn deze welkom als toehoorders, maar hebben geen stemrecht.

 

Artikel 2 Het Bestuur

a. Het bestuur van een werk- of doelgroep bestaat uit tenminste drie leden, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Bestuurslid kunnen slechts die werk- of doelgroepsleden zijn, die tevens lid zijn van de Vereniging. 

b. Uitgesloten van bestuursfunkties in doel- en werkgroepen zijn handelaren voor wie handel in reptielen of amfibieën het hoofdberoep is, cq. als zodanig staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel..

c. Verkiezingen van bestuursleden vindt plaats op een mede daartoe bijeengeroepen ledenvergadering van de werk- of doelgroep, welke vergadering tenminste 14 dagen van tevoren moet zijn uitgeschreven. Verkiezing vindt plaats bij gewone meerderheid van stemmen. De bestuursleden worden in functie gekozen voor een termijn van maximaal drie jaar. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Om besluiten te kunnen nemen is de aanwezigheid van de meerderheid van de bestuursleden van de werk- of doelgroep vereist. Het bestuurslidmaatschap eindigt bij opzegging, overlijden of royement. 

d. Mutaties binnen deze besturen worden binnen 14 dagen schriftelijk gemeld aan het secretariaat van de Vereniging.

 

Artikel 3 Bijeenkomsten

Tenminste éénmaal per jaar houdt de werk- of doelgroep een ledenvergadering, waarin het werk- of doelgroepsbestuur verslag uitbrengt over de gang van zaken in het afgelopen jaar. Op deze vergadering vindt de eventuele verkiezing van bestuursleden van die groep plaats. Daarnaast houdt iedere groep bijeenkomsten overeenkomstig zijn specifieke doelstelling.

 

Artikel 4 Leden van werk- of doelgroepen

a. Lid van een groep wordt men door aanmelding bij de secretaris van de betreffende groep. 

b. De aanmelding geschiedt door toevoeging van de naam op de groepsledenlijst. Op deze lijst wordt eveneens vermeld of het nieuwe groepslid lid is van de Vereniging.

c. Tevens wordt op de groepsledenlijst aangegeven door wie de bestuursfuncties worden bekleed.

d. Het opstellen van de groepsledenlijst geschiedt jaarlijks bij de aanvang van het nieuwe verenigingsjaar.

e. De werk- of doelgroep heeft de inspanningsverplichting om niet-leden van de Vereniging, die aan de groepsactiviteiten deelnemen, als lid van de Vereniging te laten toetreden.

f. Uiterlijk twee maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt de groepsledenlijst aan de secretaris van de Vereniging toegezonden.

 

Artikel 5 Stemrecht

De leden van de in artikel 4 genoemde groepen hebben slechts stemrecht indien zij lid van de Vereniging zijn en vermeld staan op de groepsledenlijst. Het is mogelijk om stemgerechtigd lid te zijn van meerdere groepen.

 

Artikel 6.1 Geldmiddelen

Algemeen:

De geldmiddelen van een werk- of doelgroep kunnen voortvloeien uit subsidies, leningen, te heffen contributies van leden van de groep, schenkingen, verkoop van (aan de terrariumhouderij verwante) artikelen, entreegelden en/of uit inkomsten van bijzondere acties.

 

Artikel 6.1.1 

Contributieheffing: 

Op voorstel van het bestuur van een werk- of doelgroep stelt de ledenvergadering van die groep jaarlijks de hoogte van de contributie van het volgende jaar vast. Het bestuur van de groep kan voor groepsleden, die nog geen lid zijn van de Vereniging een afwijkende contributie voorstellen, met inachtneming van het hieromtrent bepaalde in artikel 4 van dit reglement; ook kan het in bijzondere gevallen tijdelijk verlaging of ontheffing van contributie toestaan.

 

Artikel 6.1.2 

Besteding geldmiddelen:

De geldmiddelen van de werk- of doelgroep zullen slechts worden aangewend voor het doel zoals omschreven in artikel 1, lid b, van dit reglement. Het betreffende groepsbestuur is hiervoor verantwoordelijk.

 

Artikel 6.2-6.3 Subsidieverstrekking door de vereniging

Artikel 6.2.1 

Algemeen:

Werk- en doelgroepen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van de Vereniging. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een subsidie ter dekking van een exploitatietekort, een subsidie ter financiering van de oprichtingskosten en een lening ter financiering van een bijzondere actie. 

In alle gevallen moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

a. de groep moet door het Algemeen Bestuur van de Vereniging zijn erkend;

b. een werkgroep moet tenminste zes maal per jaar bijeenkomen; een doelgroep moet minimaal zes maal per jaar een schriftelijke publicatie inzake activiteiten uitbrengen of minimaal éénmaal per jaar bij elkaar komen;

c. data van bijeenkomsten moeten vooraf in het verenigingsorgaan (LacertActueel) zijn aangekondigd;

d. Verslagen van de activiteiten moeten periodiek worden gepubliceerd in het Verenigingsorgaan.

 

Artikel 6.2.2 

Subsidieverstrekking ter dekking van een exploitatietekort:

Elke groep kan éénmaal per jaar een verzoek indienen voor toekenning van een exploitatiesubsidie. Een dergelijke subsidie is uitsluitend bestemd ter dekking van een begrotingstekort; bij de bepaling van het tekort kan een reserve van € 200,00 buiten beschouwing blijven.

Te verstrekken subsidies zijn aan een maximum gebonden, t.w. tien maal de normale lidmaatschapsbijdrage die de Vereniging heft in het Verenigingsjaar, waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

De subsidieaanvraag moet voorzien zijn van:

- een overzicht van inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar;

- een begroting voor het komende/lopende jaar

- de in art. 4 genoemde ledenlijst van de werk- of doelgroep

- het jaarverslag betreffende de activiteiten van de werk- of doelgroep

Uit de bij de aanvraag te overleggen overzichten moet blijken dat de groepsleden een bijdrage betalen die in overeenstemming is met de activiteiten van de groep. Voor werkgroepen is een belangrijk criterium het aantal bijeenkomsten per jaar.

 

Artikel 6.2.3 

Subsidieverstrekking ter dekking van oprichtingskosten:

Nieuw opgerichte groepen kunnen een verzoek doen tot toekenning van een start- en exploitatiesubsidie. 

De subsidieaanvraag moet voorzien zijn van:

- een begroting van het komende/lopende verenigingsjaar

- de in art. 4 genoemde ledenlijst van de werk- of doelgroep

- een toelichting inzake de te ondernemen activiteiten

De Bestuursraad van de Vereniging beslist over de grootte van de toe te kennen subsidie, doch deze kan het in art. 6.2.2 genoemde maximum niet overschrijden. 

 

Artikel 6.2.4

Leningverstrekking ter dekking van een bijzondere eenmalige actie:

Indien een groep een bijzondere actie overweegt, bijv. het organiseren van een tentoonstelling kan ter dekking van de bestedingen of een verwacht financieringstekort een aanvraag voor een lening worden ingediend.

De aanvraag moet vergezeld gaan van:

- een schatting van uitgaven en inkomsten ter zake van de bijzondere actie

- een toelichting op de te ondernemen actie

De Bestuursraad van de Vereniging beslist over de grootte van de toe te kennen lening. De opbrengsten van de actie dienen allereerst ten goede te komen aan het doel en vervolgens aan het aflossen van de lening; indien er onvoldoende inkomsten zijn om de lening (volledig) af te lossen, kan de door de Vereniging met betrekking tot deze actie gegeven lening geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden. De hoogte van het kwijt te schelden bedrag wordt bepaald in overleg met de Bestuursraad.

 

Artikel 6.3

Opheffing van een groep:

Bij opheffing van een groep vervallen de bezittingen in beginsel aan de Vereniging, voor zover deze niet aan individuele leden toebehoren. Een aanwezig exploitatieoverschot wordt overgedragen aan de Vereniging; een exploitatietekort kan niet worden verhaald op de Vereniging, voorzover deze de reguliere subsidie van het lopende verenigingsjaar niet te boven gaat.

 

Artikel 7 Exploitatietekorten

Het bestuur van een werk- of doelgroep is verantwoordelijk voor het naleven van de begroting. Voor exploitatietekorten is het bestuur van een groep hoofdelijk aansprakelijk. De Vereniging aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verplichtingen door de groepen jegens derden aangegaan.

 

Artikel 8 Algemeen

In al die zaken, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Bestuursraad in overleg met het bestuur van de werk- of doelgroep. Wijzigingen in dit reglement geschieden door de Algemene Bestuursvergadering op voorstel van het de Bestuursraad van de Vereniging of een bestuur van een werk- of doelgroep.

 

 

 

Vaststellingen

Vastgesteld in de ledenvergadering van 20 september 1980.

Gewijzigd in de ledenvergadering van 3 september 1983. 

Gewijzigd in de ledenvergadering van 27 september 1997. 

Gewijzigd in de Algemeen Bestuursvergadering van 14 februari 2004.