Statuten

NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde “Lacerta” 
2. Zij heeft haar zetel te Utrecht. 
3. De vereniging is opgericht op tien september negentienhonderd eenenveertig.
 
DOEL
Artikel 2
De vereniging heeft ten doel: 
a. de bevordering van de natuurlijke historie in het algemeen en de herpetologie en de terrariumkunde in het bijzonder; 
b. de bescherming van de natuur, in het bijzonder van de met uitroeiing bedreigde reptielen en amfibieën. 
 
Artikel 3
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
1. het uitgeven, doen uitgeven of bevorderen van een landelijk tijdschrift; 
2. het publiceren van verenigingsnieuws; 
3. het uitwisselen van ervaringen en het aanknopen van vriendschappelijke btrekkingen met verwante instellingen in binnen- en buitenland;
4. het mede ondersteunen en in standhouden van de Stichting Bibliotheek Lacerta, gevestigd te Utrecht en ondergebracht in de Faculteit der Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht; 
5. het uitwisselen van dieren, planten en hulpmiddelen; een en ander met inacht neming van de doelstellingen en de belangen van de vereniging en de geldende wet- en regelgeving; 
6. het organiseren van lezingen, excursies, tentoonstellingen en dergelijke; 
7. het vormen van werk- en doelgroepen; 
8. het samenwerken met binnen- en buitenlandse organisaties, die hetzelfde doel, als genoemd in artikel 2, nastreven; 
9. alle andere middelen, welke leiden tot het beoogde doel.
 
LEDEN
Artikel 4
a. De vereniging bestaat uit gewone leden, huisgenootleden, buitengewone leden, donateurs, leden van verdienste en ereleden. 
b. Gewone leden en huisgenootleden zijn natuurlijke personen, zowel in binnen- als buitenland. 
c. Buitengewone leden zijn rechtspersonen met een doelstelling die overeenkomt met die van de vereniging, zoals wetenschappelijke instituten, instellingen van onderwijs of opvoeding en dergelijke, eveneens zowel in binnen- als buitenland. 
d. Donateurs zijn zij die de vereniging om niet met een jaarlijkse bijdrage steunen. 
e. Leden van verdienste zijn leden, die zich op bijzondere wijze gedurende langere tijd voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt. 
f. Ereleden zijn zij, die zich, binnen of buiten de vereniging, op bijzondere wijze voor de herpetologie of voor de terrariumkunde, in de ruimste zin van het woord, verdienstelijk hebben gemaakt.
Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
 
TOELATING
Artikel 5
a. Om als gewoon lid, huisgenootlid of buitengewoon lid te worden aangenomen, moet de kandida(a)te zich schriftelijk bij het secretariaat der vereniging melden. 
Ontvangt de kandida(a)te binnen twee maanden na aanmelding geen afwijzend bericht, dan wordt hij/zij geacht in de desbetreffende hoedanigheid te zijn toegelaten tot de vereniging. Het dagelijks bestuur kan zonder opgave van redenen een kandida(a)te weigeren. 
b. Leden van verdienste en ereleden worden benoemd door het algemeen bestuur, op voorstel van een of meer leden, huisgenoot leden, leden van verdienste of ereleden. 
 
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 6
1. Het lidmaatschap eindigt: 
a. door de dood van het lid; 
b. door opzegging van het lid ten minste dertig dagen voor het einde van het verenigingsjaar schriftelijk aan het secretariaat; 
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; 
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het dagelijks bestuur. 
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van 
een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet 
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 
5. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid voorts mogelijk: 
a. binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. 
Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten; 
b. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld. 
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het algemeen bestuur. 
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lid 
maatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennisgesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
 
BESTUUR
Artikel 7
Het bestuur van de vereniging bestaat uit een dagelijks- en een algemeen bestuur die door de algemene vergadering worden benoemd. 
1. Dagelijks bestuur. 
a. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. 
Het dagelijks bestuur is verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur en de algemene ledenvergadering. 
b. Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf meerderjarige, in Nederland woonachtige personen. Zij worden gekozen uit de leden, huisgenootleden, leden van 
verdienste en ereleden; 
c. De leden van het dagelijks bestuur treden om de drie jaar af, volgens een van tevoren vastgesteld rooster en zijn terstond herkiesbaar; 
d. Het dagelijks bestuur bestaat uit ten minste een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een algemeen lid; 
e. Het dagelijks bestuur wordt in haar werk bijgestaan door functionarissen die een vitale dan wel variabele functie binnen de vereniging vervullen. 
De vergadering van het dagelijks bestuur met deze functionarissen wordt bestuursraad genoemd en heeft tot taak het beleid van de vereniging te 
ontwikkelen en reeds vastgesteld beleid uit te voeren. 
2. Algemeen bestuur. 
a. De leden van het algemeen bestuur zijn naast de leden van het dagelijks bestuur en de onder 1 e. genoemde functionarissen, de vertegenwoordigers 
vanuit de werk- en doelgroepen, alsmede de hoofden van diensten of commissies; 
b. Het algemeen bestuur is verantwoording schuldig aan de algemene ledenvergadering. 
3. De samenstelling van de bestuursraad en het algemeen bestuur wordt nader geregeld in het huishoudelijk reglement.
 
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
Artikel 8
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 
2. Elk bestuurslid treedt drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het dagelijks bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; 
wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. 
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
a. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is: door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; 
b. door bedanken. 
 
BESTUURSTAAK VERTEGENWOORDIGING
Artikel 9
1. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Voorts komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging 
mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. 
De vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders worden als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken. 
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vier is gedaald, blijft het dagelijks bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. 
3. Het dagelijks bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het algemeen 
bestuur worden benoemd. 
4. Het dagelijks bestuur is, met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde bindt. 
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan. 
5. Het dagelijks bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot: 
A. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van vijfhonderd euro (€ 500,00) te boven gaande, 
onverminderd het hierna onder B bepaalde; 
B. 1. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen; 
2. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend; 
3. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet; 
4. het aangaan van dadingen; 
5. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden; 
6. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
 
JAARVERSLAG REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 10
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december. 
2. Het dagelijks bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en ver 
plichtingen kunnen worden gekend. 
3. Het dagelijks bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door 
de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde beleid en legt een balans en een staat van baten en lasten met toelichting aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner 
dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt. 
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het dagelijks bestuur. 
De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een des 
kundige doen bijstaan. Het dagelijks bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de 
waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. 
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. 
7. Het dagelijks bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.
 
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 11
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 
2. De algemene vergaderingen worden gehouden in de provincie Utrecht.
 
TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 12
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle gewone leden, huisgenootleden, buitengewone leden, leden van verdienste en ereleden. Buitengewone leden worden in de algemene vergadering door maximaal één persoon vertegenwoordigd. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden met dien verstande dat een geschorst lid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Hij heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren. 
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering. 
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. 
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.
 
BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 13
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een
genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, 
wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aan 
wezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitge 
brachte stemmen. 
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. 
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stem 
ming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. 
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen 
bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. 
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. 
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen. 
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden zulks voor de stemming 
verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. 
8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als 
een besluit van de algemene vergadering. 
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
 
VOORZITTERSCHAP, NOTULEN
Artikel 14
1. De algemene vergaderingen worden, tenzij de situatie zich voordoet als om schreven in artikel 15 lid 3, laatste zin, geleid door de voorzitter van de vereni 
ging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden door het dagelijks bestuur aan te 
wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf. 
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces verbaal van het verhandelde 
doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht. 
 
Artikel 15
1. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering de jaarvergadering gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: 
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 10 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie; 
b. de benoeming van de in artikel 10 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar; 
c. voorziening in eventuele vacatures; 
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering. 
2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. 
3. Voorts is het dagelijks bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste tien leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 16 of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en met het opstellen van de notulen.
 
BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het dagelijks bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het 
ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste eenentwintig dagen. 
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 17.
 
STATUTENWIJZIGING
Artikel 17
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de 
mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Een besluit tot statutenwijziging kan ook worden genomen in een algemene vergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit met algemene stemmen wordt genomen. 
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste eenentwintig dagen 
voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden 
ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden. 
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
 
ONTBINDING
Artikel 18
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van 
overeenkomstige toepassing. 
2. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het dagelijks bestuur. 
3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die in het Huishoudelijk Reglement als gerechtigden worden aangewezen. 
4. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.
 
GELDMIDDELEN / JAARLIJKSE BIJDRAGEN
Artikel 19
1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies, donaties, schenkingen legaten en andere baten. 
2. De leden, de huisgenoot-leden, buitengewone leden, leden van verdienste, ereleden en de donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, 
die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. 
3. Het dagelijks bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 20
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig 
wordt voorzien. 
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. 
 
Artikel 21
In alle gevallen waarin deze statuten ziet voorzien beslist de algemene vergadering.