Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2017

Zaterdag 13 mei 2017 om 14.30

In navolging van voorgaande jaren zal de NVHT “Lacerta” ook dit jaar naast de ALV een lezing organiseren en mensen de mogelijkheid te geven dieren of toebehoren (voedseldieren, planten etc) aan te bieden. De aan te bieden dieren dienen van te voren aangemeld te worden bij Jeroen van Leeuwen (secretaris@lacerta.nl). Als je dieren aan wil bieden, houd er dan rekening mee dat dit alleen eigen nakweekdieren mogen zijn en er vanzelfsprekend aan alle wettelijke eisen (CITES-papieren) voldaan dient te worden. Ben je op zoek naar bepaalde voedseldieren? Laat dit dan ook even weten, wellicht kunnen we zorgen dat deze aanwezig zijn.

Een belangrijk punt voor de ALV is dat we ons genoodzaakt zien de contributie te verhogen om het teruglopende ledental en stijgende verzendkosten op te vangen. Naast de lezing en de ALV is deze dag natuurlijk ook bedoeld om een praatje te maken met elkaar en het bestuur!

De formele ALV start om 14:30 uur. De overige activiteiten starten om 12:30 uur. Er zullen lezingen gegeven worden over de stand van zaken op het gebied van wetgeving door Gerrit Hofstra (zowel over de positieflijst als over de Europese wetgeving invasieve soorten). Heb je bijvoorbeeld vragen over de status van de positieflijsten of over hoe wij als vereniging hiermee omgaan, dit is het moment om hierover te discussiëren!

Wil je mee praten over het bestuur van de vereniging en de vereniging (nog) beter leren kennen, kom dan op 13 mei naar de ALV!

Locatie: MEC, Nieuwegein

 

Agenda

1.     Opening

2.     Notulen vorige ALV (30-04-2016)

3.     Jaarverslag secretariaat 2016

4.     Financieel verslag 2016 en begroting 2017

5.     Kascontrolecommissie over het financieel verslag

6.    (Her)verkiezingen bestuursleden

– Statutair aftredend: Jeroen van Leeuwen, herkiesbaar

- Vacatures: vice-voorzitter, PR-functionaris

7.     Verkiezingen kascontrole commissie:

– Statutair aftredend: Dennis Oonincx, kandidaat: Mike van de Weg

8.     Beleid Lacerta 2017 (voorstel zelfde als 2016)

9.     Toekomstvisie Lacerta

10.  Ledenaantal

11.  Contributie

12.  Kwaliteit van:

-                het tijdschrift Lacerta

-                website / forum

-                belangenbehartiging SATO / PVH

-                minimale welzijnsnormen

-                Lacerta Bibliotheek

13.   Rondvraag

14.   Datum volgende ALV vergadering

15.   Sluiting

 

Programma van de overige activiteiten:

12:30 – 13:15 Lezing over status van de positieflijst (Gerrit Hofstra)

13:30 – 14:15 Lezing over invasieve exoten (Gerrit Hofstra)

14:30 – 16:00 ALV

16:00 – 17:00 napraten/afsluiten ALV en overige activiteiten

 

Jaarverslag

Download: Jaarverslag Lacerta 2016

 

Financieel verslag

Download:

Balans en Verlies & Winst-rekening

Grootboek

Begroting 2017